ملاحظات قانونی

اطلاعات موجود در این وب سایت تنها برای فراهم آوردن اطلاعات در مورد GlobeX Data SA (“GlobeX“)، شرکت های فرعی و شریکان و نیز خدماتی که ارائه می دهند آماده شده است.

اطلاعات ارائه شده در اینجا توسط GlobeX و از طریق منابع داخلی گردآوری شده است. با این وجود، هیچ ضمانت نامه یا تضمینی در مورد کامل بودن یا صحت این اطلاعات ارائه نمی‌شود. به خصوص این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است این اطلاعات ناقص و دارای اشتباه باشد یا به روز نباشد. GlobeX در قبال خسارت یا آسیب ناشی از دسترسی یا ناتوانی در دسترسی شما به این سایت یا تکیه شما بر اطلاعات ارائه شده در این سایت مسئول نخواهد بود.

این نشریه "در حال حاضر" بدون هیچ تضمین یا شرط صریح یا ضمنی ارائه شده است، این شرط ها شامل تضمین یا شرط ضمنی کیفیت، داشتن شرایط برای یک هدف خاص یا عدم تخطی می شود ولی به این موارد محدود نمی شود. از این رو این تضمین ها و شرط های ضمنی مورد توجه قرار نخواهند گرفت.

به وسیله استفاده از این وب سایت قبول می کنید که GlobeX مسئول ضررهای مستقیم یا غیرمستقیم شما در استفاده از مطالب و اطلاعات موجود در این وب سایت نخواهد بود.